Contact

Výskum

Zásady ochrany osobných údajov 

1.Prevádzkovateľ a príjemcovia osobných údajov

Champs à renseigner
Texte

Týmto Vás informujeme, že Vaše osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke, a všeobecnejšie v súvislosti s Vašimi obchodnými vzťahmi s našou spoločnosťou, sú spracúvané spoločnosťou Axereal Slovakia s.r.o.

Zhromaždené osobné údaje spracúva spoločnosť Axereal Slovakia s.r.o. Osobné údaje tiež môžeme sprístupniť našim poskytovateľom technických služieb (subdodávateľom v zmysle nariadenia) v súlade s prísnymi potrebami ich poslania. 

2. Účely zhromažďovania osobných údajov

Champs à renseigner
Texte

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje alebo ich časť potrebné na to, aby sme uzatvorili zmluvu, v ktorej ste Vy alebo Vaša spoločnosť zmluvnou stranou, alebo aby sme splnili regulačnú povinnosť, v čase zhromaždenia údajov Vás o tom budeme informovať. Vaše osobné údaje používame rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, prečo ste sa dostali do kontaktu s našou spoločnosťou: 

- Pre potreby zmluvy uzatvorenej s Vami zastupovanou spoločnosťou alebo pre potreby plnenia zmluvy (splnenie záväzkov, fakturácia, kontrola plnenia zmluvy, dodávka, riadenie služieb a požiadaviek po predaji, zákaznícka dokumentácia, riadenie pohľadávok a súdne spory, organizácia súťaží, lotérií alebo akýchkoľvek propagačných činností založených na vašej účasti); 

- V záujme podnikania krokov na požiadanie pred uzatvorením zmluvy (spravovanie žiadostí uchádzačov, žiadosť o informácie ohľadom našej spoločnosti alebo príprava odhadov); 

- Plnenie našich právnych, účtovných a daňových povinností; 

- Vaše osobné údaje použijeme, ak nebudete namietať, aby sme uspokojili prieskumy spokojnosti, analýzy potrieb, zlepšenie kvality našich služieb, pre spoznanie zákazníkov, resp. na účely komerčného výskumu, limity Vašich záujmov a práv. 

3. Práva dotknutej osoby

Champs à renseigner
Texte

Pripomíname vám, že máte právo na prístup, na opravu nepresných údajov, ktoré sa vás dotýkajú, namietať v prípadoch ustanovených v nariadení, požiadať o vymazanie určitých údajov alebo obmedzenie spracúvania údajov alebo ich prenosnosť pre prenos údajov, pre tretiu stranu, ale aj určiť osud údajov po smrti.

Ak si prajete uplatniť svoje práva, napíšte nám na nasledovnú adresu: Harmónia 3225 900 01 Modra, pripojte všetky príslušné potvrdzujúce dokumenty na potvrdenie totožnosti, a Vašu žiadosť, ak podlieha zákonným obmedzeniam. Vašu žiadosť môžete poslať aj na nasledovnú e-mailovú adresu: dpo@axereal.com

4. Uchovávanie osobných údajov

Champs à renseigner
Texte

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, kým to je potrebné na splnenie vyššie uvedených účelov, najmä počas nižšie uvedených období: 

Plnenie zmluvy 

Do 3 rokov po ukončení obchodného vzťahu 

Lepšie spoznanie zákazníkov, priamy marketing 

Do 3 rokov od posledného kontaktovania 

Prijímanie pracovnej sily 

Po uplynutí 2 rokov od posledného kontaktu s uchádzačom 

Plnenie operácií oslovenia 

Po uplynutí 3 rokov od zhromažďovania údajov alebo možnosti prvého kontaktu 

Vernostný program (prieskumy spokojnosti, postupy pri sťažnostiach a služby po predaji) 

Počas trvania obchodného vzťahu 

Sledovanie vzťahov zákazníkov (štúdie, prieskumy, testovanie výrobkov) 

Počas trvania obchodného vzťahu 

Vykonanie prieskumu zákazníkov 

Počas trvania obchodného vzťahu 

Organizácia súťaží, lotérií alebo akýchkoľvek propagačných akcií 

Do 3 rokov po ukončení obchodného vzťahu alebo po poslednom kontaktovaní 

Vedenie zoznamu osôb, ktoré nesúhlasia s cieľmi priameho obchodovania 

Do 3 rokov od zaznamenania do zoznamu 

Založenie a riadenie zoznamu zákazníkov a potenciálnych zákazníkov 

Po uplynutí 3 rokov od zhromažďovania údajov alebo možnosti prvého kontaktu 

Riadenie trestných činov, konania pred súdnym procesom a procesu pred súdnym procesom 

Pred súdnym sporom: do mimosúdneho vyrovnania alebo jeho neuskutočnenia, po príkaz na súdne konanie 

Súdne konanie: do vyčerpania opravných prostriedkov 

Spracúvanie súborov cookie 

13 mesiacov 

Na konci týchto období Vaše osobné údaje vymažeme z aktívnych databáz, v prípade potreby ich archivujeme po dobu nepresahujúcu zákonnú premlčaciu dobu alebo príslušné povinnosti archivácie. Po uplynutí lehôt budú osobné údaje zlikvidované. 

5. Kontaktujte našu zodpovednú osobu

Champs à renseigner
Texte

Pre ďalšie informácie alebo problémy súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov sa obráťte na zodpovednú osobu (DPO) na nasledovnej adrese: dpo@axereal.com