Contact

Výskum

Právne oznámenie

Editor

Champs à renseigner
Texte

Názov spoločnosti: Axereal Slovakia s.r.o 
Adresa: Harmónia 3225 900 01 Modra, Slovensko 
Telefónne číslo: +421 907 669 909 
IČO: 48138118 
Publikačný riaditeľ: Mikael Choliere 

Hosting

Champs à renseigner
Texte

Názov spoločnosti: Platform.sh 
Adresa: 131 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, France 
Telefónne číslo: +33 (0) 1 40 09 30 00 

Návrh a vývoj

Champs à renseigner
Texte

Koriolis
8, rue des Dunes

75019 PARIS
https://www.koriolis.fr

Podmienky používania

Champs à renseigner
Texte

Webovú stránku www.axereal.sk prevádzkuje spoločnosť Axereal Slovakia s.r.o. (Axereal). Začatím používania webovej stránky používateľ súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami používania webovej stránky. Informácie, dokumenty alebo iné písomné materiály zobrazené na webovej stránke zverejňuje spoločnosť Axereal výhradne na informačné účely. 

Webová stránka, resp. jej obsah alebo akákoľvek jej časť (najmä: fotografické snímky, rozloženie webovej stránky, textový obsah) sú chránené autorským právom. Výhradne spoločnosť Axereal je oprávnená uplatňovať akékoľvek súvisiace práva. Logo Axereal a názov spoločnosti, resp. obchodné značky nachádzajúce sa na webovej stránke sú výhradným duševným vlastníctvom spoločnosti Axereal, tretie strany ich môžu používať iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Axereal. 

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Axereal je zakázané používať, upravovať, uchovávať obsah webovej stránky, jej časti, resp. fotografie, textový obsah, ochrannú značku alebo obchodnú značku, uplatňovať si na ne akékoľvek právo alebo akýmkoľvek iným spôsobom ich využívať. 

Zverejnené informácie sa nepovažujú za odborné poradenstvo. Spoločnosť Axereal nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z obchodných rozhodnutí na základe informácií zverejnených na webovej stránke alebo vynesených na základe týchto informácií. 

Spoločnosť Axereal v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi vylučuje akúkoľvek svoju zodpovednosť za nepretržitý alebo bezchybný prístup k webovej stránke. Spoločnosť Axereal výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody a/alebo straty vyplývajúce z prístupu na webovú stránku a na nej dostupným informáciám, dokumentácii alebo iným písomným materiálom, resp. z ich priameho alebo nepriameho využívania, zo stavu webovej stránky nevhodného na používanie alebo z nesprávneho fungovania, nedostatočnosti, prípadnej poruchy alebo nejednoznačnosti. 

Spoločnosť Axereal si vyhradzuje právo kedykoľvek webovú stránku upraviť, prepracovať, resp. obmedziť jej dostupnosť alebo ju zrušiť. 

Vo veciach týkajúcich sa používania webovej stránky, ktoré nie sú upravené v tomto dokumente, majú prednosť príslušné ustanovenia slovenského práva.