commitments
Účastník oddaný
agropotravinárskej transformácii

Výskum

Naše záväzky

Naše záväzky

Champs à renseigner
Texte

Podporou poľnohospodárov pri prechode na nové poľnohospodárstvo a pomocou pri dodávaní vysokokvalitných potravín na trh budujeme pružný a odolný model, ktorý sa neustále zlepšuje s cieľom vytvárať hodnoty.  

Ako poľnohospodári, zákazníci a spolupracovníci družstevnej skupiny a jej podnikov sme sa zaviazali, že každý deň budeme dbať na to, aby sa udržateľnosť stala pilierom nášho rozvoja. 

Pre poľnohospodárov rozvíjame kanály s vysokým potenciálom založené na prístupoch k poľnohospodárstvu, ktoré sú udržateľné z environmentálneho aj ekonomického hľadiska.

Podporujeme agronomické a kombinované riešenia, ktoré sú najlepšie prispôsobené našim územiam a nášmu životnému prostrediu, podporujeme poľnohospodárov v celej ich rozmanitosti a hľadáme najlepšie trhy pre produkciu našich členov.

Champs à renseigner
Image standard
Our commitments
Champs à renseigner
Texte

V spolupráci s nimi napredujeme smerom k postupom, ktoré pozitívne prispievajú k zachovaniu zdrojov, zabezpečujú bezpečnosť a hygienu vyprodukovaného obilia, podporujú biodiverzitu a vytvárajú nástroje na rozhodovanie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou technických itinerárov. 

Prechod na poľnohospodárstvo prebieha v rastlinnej aj živočíšnej výrobe a spája všetkých poľnohospodárov. Úzke väzby medzi poľnohospodármi a spotrebiteľmi sú v súčasnosti ešte dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Pomôžu nám vytvoriť potravinový model budúcnosti. 

Sme plne odhodlaní zabezpečiť, aby tak v našich výrobných závodoch, ako aj v našich spracovateľských závodoch všetky naše výrobky spĺňali najvyššie štandardy bezpečnosti potravín a výživovej hodnoty, ochrany životného prostredia a rešpektu k ľuďom. Veríme v rozvoj celého radu trhov - miestnych, národných a medzinárodných -, aby sme mohli čo najväčšiemu počtu spotrebiteľov priniesť výrobky, ktoré spĺňajú ich najrôznejšie očakávania. 

Naše certifikácie

Champs à renseigner
Texte

Spoločnosť Axereal Slovakia má systémy riadenia kvality, ktoré sú každoročne preskúmavané a overované ročnými auditmi. 

Champs à renseigner
Image standard
ISCC
Champs à renseigner
Texte

ISCC EU

Táto certifikácia zabezpečuje produkciu udržateľného obilia a jeho vysledovateľnosť. Podľa regiónov sú stanovené všeobecné hodnoty oxidu uhličitého, ktorý môže vzniknúť pri výrobe. V tomto prípade je najdôležitejším faktorom vysledovateľnosti pôda, na ktorej sa plodina pestuje. Systém vyžaduje, aby pestovatelia sledovali a dodržiavali správne pestovateľské postupy.

 

Citation

Certifikát ISCC je zárukou vysledovateľnosti a udržateľnosti

Champs à renseigner
Image standard
GMP plus
Champs à renseigner
Texte

GMP+

Systém zabezpečuje vysledovateľnosť krmiva od výrobcu až po konečného používateľa. Systém riadenia kvality zahŕňa aj systém HACCP, ktorého podstatou je stanovenie kritických bodov pre každý proces (príjem, skladovanie,distribúcia). Pre každý bod považovaný za kritický je vypracovaný samostatný postup. Postupy zabezpečujú, aby sa riziko ohrozenia kvality znížilo na minimum.

 

Citation

Certifikácia GMP zaručuje vysledovateľnosť v celom reťazci