Group
Miestna a medzinárodná
implementácia

Výskum

Skupina

Kto sme

Champs à renseigner
Texte

Axereal je popredné poľnohospodárske a agropotravinárske družstvo pôsobiace vo Francúzsku na medzinárodnej úrovni, ktorá pestuje obilniny a špecializuje sa na ich spracovanie pre trhy so sladom, mlynárskymi výrobkami a chovom dobytka. Naším poslaním je zvyšovať hodnotu poľnohospodárskej výroby pre poľnohospodárov v regióne, rozvíjaním udržateľných a konkurencie schopných odvetví vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci, od výrobcov až po spotrebiteľov. Našou ambíciou je prispieť k rozvoju kvalitných dodávok potravín tým, že sa staneme akceptovaným partnerom poľnohospodárskej prvovýrobe.

Axereal zbiera a zhodnocuje 4,5 milióna ton obilia, združuje 12 700 poľnohospodárov a takmer 4 000 zamestnancov a dosahuje obrat približne 3 miliardy eur. 

 

Champs à renseigner
Image standard
who we are

Axereal sa podiela na transformácii poľnohospodárstva tak aj potravinárstva

Champs à renseigner
Texte

Naše poslanie: pridávať hodnotu poľnohospodárskej produkcii poľnohospodárov nášho regiónu rozvojom udržateľných a konkurencieschopných odvetví a vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci od výrobcov až po spotrebiteľov. 

Naša ambícia: prispieť k rozvoju zásobovania kvalitnými potravinami tým, že sa zaradíme medzi hlavných aktérov transformácie poľnohospodárstva.  

Spoločnosť Axereal rozvíja svoju poľnohospodársku činnosť v srdci jedného z hlavných európskych regiónov produkujúcich obilniny. Územie zahŕňa 16 departementov. 

Sídla skupiny

Champs à renseigner

Model skupiny

Champs à renseigner
Texte

Model skupiny

 

 

Spoločnosť Axereal, ktorá je pevne nasmerovaná na cestu udržateľného rastu, je viac ako kedykoľvek predtým odhodlaná slúžiť svojim poľnohospodárom, zákazníkom a spotrebiteľom.

Napriek mnohým narušeniam, ktorým sme čelili v uplynulom roku (v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom a náročného počasia), družstevný model naďalej preukazuje svoju opodstatnenosť.   

Stratégia

Champs à renseigner
Texte

Napriek všetkým prekážkam, ktoré rok 2021 priniesol, náš družstevný model preukázal svoju silu a schopnosť prispôsobiť sa. Skupina je teraz štruktúrovaná ako dve divízie.Na jednej strane poľnohospodárske a spracovateľské distribučné kanály na strane druhej sladovníctvo. Naďalej sledujeme trvalo udržateľný rast, keďže podporujeme transformáciu poľnohospodárstva a výživy.

Champs à renseigner
Texte

Aké sú ambície spoločnosti Axereal v dnešnom čoraz premenlivejšom a neistom prostredí ?

Jean-François Loiseau: V duchu spolupráce ťaháme za jeden povraz a neustále pracujeme na bezpečnej produkcii obilia v množstve a pridanej hodnote, pri odovzdaní našim zákazníkom vo Francúzsku a na celom svete tým, že sa prispôsobujeme potrebám zákazníkov a zmenám v spotrebných návykoch zvýraznených pandémiou. Táto schopnosť prispôsobiť náš model je neoddeliteľnou súčasťou filozofie Axereal a ako skupina sme sa zaviazali rešpektovať pôdu, mužov a ženy, ktorí na nej pracujú. V dôsledku toho sa snažíme využiť všetky príležitosti s potenciálom otvorenia nových budúcich trhov pre členov nášho družstva.

Ako tímy prežili posledný rok?

Paul-Yves L’Anthoën: Oddanosť, ktorú preukázali naši zamestnanci, bola príkladná a výnimočná a musíme im k tomu skutočne zablahoželať. Prispôsobili sa tejto bezprecedentnej dobe a priviedli podnikanie na vysokú úroveň výkonnosti, ktorá spĺňa očakávania našich zákazníkov, a to aj napriek obmedzeniam  v dôsledku pandémie.

 

Image standard
Paul Yves L Anthoen
Citation

Chceme, aby sa Axereal stal stredobodom posunu smerom k udržateľným poľnohospodárskym modelom.

Infos citation
Jean-François Loiseau, predseda, Axereal
Champs à renseigner
Image standard
Jean Francois Loiseau
Texte

Ako hodnotíte rok 2020-2021?

PYL: Okrem 10% poklesu na globálnom trhu s pivom počas pandémie sa úroda v roku 2020 vyrovnala historickému minimu z roku 2016. Takže za posledných päť rokov sme mali dva zlé roky! Napriek tomu naša skupina nezakolísala z trajektórie udržateľného rastu, ktorou sa riadi, a vykázala silné finančné výsledky a solídne prevádzkové a predajné výsledky. Dosiahli sme 165 miliónov EUR v EBITDA a výrazne sme zlepšili prevádzkové peňažné toky, a tak sme schopní zachovať naše zverejnené prognózy. Popri tom pokračujeme v implementácii našich záväzkov CSR v rámci skupiny. Čas ukázal, že naše predchádzajúce  rozhodnutia boli správne a sme v pozícii udržať si svoju trajektóriu a hľadieť do budúcnosti s dôverou. Náš pokrok v sladovníckom sektore prináša veľmi pozitívne výsledky: v súčasnosti prevádzkujeme výrobné prevádzky na piatich kontinentoch. Axereal sa stal svetovým producentom a spracovateľom obilia, najmä sladovníckeho jačmeňa. Priemyselné sladovne, ktoré sme nedávno pridali do nášho portfólia, čím sa skupina dostala do celkovo 27 sladovní, sa ukázali ako strategický úspech z hľadiska rastu generovaného pre podnikanie. Okrem toho nám počas pandémie naša silná obchodná prítomnosť na južnej pologuli pomohla prekonať dočasný pokles predaja v Európe. A napokon, v rámci oboch našich divízií sme posilnili  úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a dodávateľmi. Spolupracujeme a inovujeme, aby sme čelili výzvam prechodu potravinárskeho priemyslu, zaujali sme nový prístup k výrobe a slúžili potrebám spoločnosti bez toho, aby sme strácali zo zreteľa dôležitosť poskytovania merateľných výsledkov.

Champs à renseigner
Texte

Aké sú vaše ciele v oblasti trvalo udržateľného rozvoja?

JFL: Chceme, aby sa Axereal stal stredom posunu smerom k udržateľným poľnohospodárskym modelom. To je zdôvodnenie distribučných kanálov, ktoré zakladáme, aby sme vytvorili väčšiu hodnotu zdieľanú medzi našimi zákazníkmi a našimi farmármi. Za posledný rok sme tento proces urýchlili: v roku 2021 sme pod distribučnými  kanálmi vyprodukovali 700 000 ton obilia. S týmto výkonom sme na dobrej ceste dosiahnuť náš cieľ do roku 2022 (1 milión ton v distribučných kanáloch). S našou prácou na vytvorení ambicióznej uhlíkovej stratégie vedieme aj v oblasti distribučných kanálov, udržateľného poľnohospodárstva a znižovania našej environmentálnej stopy. Okrem toho pokračujeme v úsilí o znižovanie emisií skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri našej činnosti.

Champs à renseigner
Image standard
Chairman Axereal
Citation

Naša skupina nezakolísala z trajektórie udržateľného rastu, ktorú sleduje, a    vykázala silné finančné výsledky a solídne prevádzkové a predajné výsledky.

Infos citation
Paul-Yves L’Anthoën, generálny riaditeľ
Texte

Aké opatrenia zavádzate v oblasti inovácií a agronómie?

PYL: Ako priekopníci prechodu na poľnohospodárstvo a výživu neustále hľadáme nové spôsoby pridávania hodnoty k produkcii našich členov družstva, vďaka ktorým bude lepšie vyhovovať potrebám našich zákazníkov. Podpora agronómie a najmä riešenia na zníženie využívania vstupov sú jadrom našej stratégie inovácií a rastu. Naším cieľom je vyvinúť v partnerstve so všetkými našimi zainteresovanými stranami udržateľnejšie alternatívy založené na spolupráci, ktoré nás odlišujú. Pokiaľ ide o spracovanie potravín, môžeme použiť nové technológie na priamejšie spojenie so spotrebiteľmi, a to tak na zdieľanie informácií o tom, aký je skutočný život v našich odvetviach, ako aj na preukázanie, že naše postupy sú zodpovedné, napríklad v oblasti chovu zvierat alebo spracovateľských kanálov. . Navyše, vďaka masovému prijatiu digitálnych nástrojov sa nám podarilo zvýšiť výkonnosť našich tímov v teréne a kvalitu ich práce. Tieto nástroje priniesli merateľné zlepšenia v oblastiach, ako sú logistika a výrobné toky, platformy elektronického obchodu a pracovné podmienky zamestnancov.