Group
Miestna a medzinárodná
implementácia

Vyhľadávanie

Skupina

Kto sme

Champs à renseigner
Texte

Axereal je popredné poľnohospodárske a agropotravinárske družstvo pôsobiace vo Francúzsku na medzinárodnej úrovni, ktorá pestuje obilniny a špecializuje sa na ich spracovanie pre trhy so sladom, mlynárskymi výrobkami a chovom dobytka. Naším poslaním je zvyšovať hodnotu poľnohospodárskej výroby pre poľnohospodárov v regióne, rozvíjaním udržateľných a konkurencie schopných odvetví vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci, od výrobcov až po spotrebiteľov. Našou ambíciou je prispieť k rozvoju kvalitných dodávok potravín tým, že sa staneme akceptovaným partnerom poľnohospodárskej prvovýrobe.

Axereal zbiera a zhodnocuje 4,5 milióna ton obilia, združuje 12 700 poľnohospodárov a takmer 4 000 zamestnancov a dosahuje obrat približne 3 miliardy eur. 

 

Champs à renseigner
Image standard
who we are

Axereal sa podiela na transformácii poľnohospodárstva tak aj potravinárstva

Champs à renseigner
Texte

Naše poslanie: pridávať hodnotu poľnohospodárskej produkcii poľnohospodárov nášho regiónu rozvojom udržateľných a konkurencieschopných odvetví a vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci od výrobcov až po spotrebiteľov. 

Naša ambícia: prispieť k rozvoju zásobovania kvalitnými potravinami tým, že sa zaradíme medzi hlavných aktérov transformácie poľnohospodárstva.  

Spoločnosť Axereal rozvíja svoju poľnohospodársku činnosť v srdci jedného z hlavných európskych regiónov produkujúcich obilniny. Územie zahŕňa 16 departementov. 

Sídla skupiny

Champs à renseigner

Model skupiny

Champs à renseigner
Texte

Model skupiny

 

 

Spoločnosť Axereal, ktorá je pevne nasmerovaná na cestu udržateľného rastu, je viac ako kedykoľvek predtým odhodlaná slúžiť svojim poľnohospodárom, zákazníkom a spotrebiteľom.

Napriek mnohým narušeniam, ktorým sme čelili v uplynulom roku (v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom a náročného počasia), družstevný model naďalej preukazuje svoju opodstatnenosť.   

Stratégia

Champs à renseigner
Texte

Aké sú ambície spoločnosti Axereal v súvislosti so zrýchľujúcim sa tempom zmien?

Jean-François Loiseau: Družstvo bude podporovať svojich 12 700 poľnohospodárov. To znamená, ponúkať čo najlepšie podmienky, vybaviť našich poľnohospodárov tak, aby mohli produkovať bezpečné obilie vo veľkom množstve, a tiež sa postarať o to, aby si mohli zabezpečiť čo najlepšie výnosy zo svojej produkcie, a to vo Francúzsku aj na medzinárodnej úrovni.

Mali by sme dodať, že v súčasnosti existujú rôzne druhy poľnohospodárstva, ktoré slúžia rôznym trhom, a preto musíme podporovať našich poľnohospodárov vo všetkých rôznych spôsoboch ich činnosti, nech sú akékoľvek.

Ako interpretujete výsledky finančného roka 2019 - 2020? 

Paul- Yves L'Anthoën: Dosiahli sme výsledky v súlade s našimi prognózami a stratégiou, a to napriek všetkým problémom, ktoré nám do cesty postavili posledné mesiace.

Pandémia Covid-19 mala bezprecedentný prevádzkový a finančný vplyv na naše podniky.

To všetko nás podnecuje k tomu, aby sme vytrvali a skutočne urýchlili rôzne projekty, ktoré realizujeme na podporu poľnohospodárov pri zvyšovaní konkurencieschopnosti ich poľnohospodárskych podnikov v súlade s cestou, ktorú vytýčilo naše predstavenstvo, a aby sme optimalizovali ziskovosť a prevádzkovú výkonnosť celého družstva.

Champs à renseigner
Image standard
paul-yves-l-anthoen-jean-francois-loiseau
Champs à renseigner
Citation

Pracujeme na miestnej aj globálnej úrovni. Za to, že sme dostali príležitosť rozvíjať sa na medzinárodnej úrovni, vďačíme našej prvej sladovni, a zároveň za to, že sa nám podarilo udržať v prevádzke prvú sladovňu, zakúpenú pred 25 rokmi, vďačíme našim 27 sladovniam po celom svete.

Infos citation
Jean-François Loiseau, predseda predstavenstva spoločnosti
Champs à renseigner
Texte

Akým smerom sa budete uberať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch? 

Jean-François Loiseau: Máme pevné presvedčenie o tom, čo je cieľom skupiny a čím bude v budúcnosti: Axereal je a zostane popredným poľnohospodárskym a potravinárskym družstvom, ktorého cieľom je stále viac sa približovať potrebám konečného spotrebiteľa.

Vytyčili sme si smer a pri napredovaní sa riadime našou dlhodobou stratégiou, pretože cesta skupiny sa bude budovať postupne, s našimi členmi a pre nich.

Aby sme našim členom pomohli dosiahnuť, že ich farmy budú čoraz ziskovejšie a udržateľnejšie, sme odhodlaní vytvoriť pre nich vysoko výkonný obchodný model. Musí byť jasný a relevantný a naši finanční partneri mu musia rozumieť a podporovať ho. 

Naša stratégia sa zameriava na tri oblasti: snahu o výkonnosť a excelentnosť, diverzifikáciu zdrojov tvorby hodnoty a uprednostňovanie udržateľného rastu.

Champs à renseigner
Image standard
Strategy