Group
Miestna a medzinárodná
implementácia

Výskum

Skupina

Kto sme

Champs à renseigner
Texte

Axereal je popredné poľnohospodárske a agropotravinárske družstvo pôsobiace vo Francúzsku na medzinárodnej úrovni, ktorá pestuje obilniny a špecializuje sa na ich spracovanie pre trhy so sladom, mlynárskymi výrobkami a chovom dobytka. Naším poslaním je zvyšovať hodnotu poľnohospodárskej výroby pre poľnohospodárov v regióne, rozvíjaním udržateľných a konkurencie schopných odvetví vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci, od výrobcov až po spotrebiteľov. Našou ambíciou je prispieť k rozvoju kvalitných dodávok potravín tým, že sa staneme akceptovaným partnerom poľnohospodárskej prvovýrobe.

Axereal zbiera a zhodnocuje 4,5 milióna ton obilia, združuje 12 700 poľnohospodárov a takmer 4 000 zamestnancov a dosahuje obrat približne 3 miliardy eur. 

 

Champs à renseigner
Image standard
who we are

Axereal sa podiela na transformácii poľnohospodárstva tak aj potravinárstva

Champs à renseigner
Texte

Naše poslanie: pridávať hodnotu poľnohospodárskej produkcii poľnohospodárov nášho regiónu rozvojom udržateľných a konkurencieschopných odvetví a vytváraním hodnoty v celom agropotravinárskom reťazci od výrobcov až po spotrebiteľov. 

Naša ambícia: prispieť k rozvoju zásobovania kvalitnými potravinami tým, že sa zaradíme medzi hlavných aktérov transformácie poľnohospodárstva.  

Spoločnosť Axereal rozvíja svoju poľnohospodársku činnosť v srdci jedného z hlavných európskych regiónov produkujúcich obilniny. Územie zahŕňa 16 departementov. 

Sídla skupiny

Champs à renseigner

Model skupiny

Champs à renseigner
Texte

slv

Spoločnosť Axereal, ktorá je pevne nasmerovaná na cestu udržateľného rastu, je viac ako kedykoľvek predtým odhodlaná slúžiť svojim poľnohospodárom, zákazníkom a spotrebiteľom.

Napriek mnohým narušeniam, ktorým sme čelili v uplynulom roku (v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom a náročného počasia), družstevný model naďalej preukazuje svoju opodstatnenosť.   

Stratégia

Champs à renseigner
Texte

Napriek všetkým prekážkam, ktoré rok 2021 priniesol, náš družstevný model preukázal svoju silu a schopnosť prispôsobiť sa. Skupina je teraz štruktúrovaná ako dve divízie.Na jednej strane poľnohospodárske a spracovateľské distribučné kanály na strane druhej sladovníctvo. Naďalej sledujeme trvalo udržateľný rast, keďže podporujeme transformáciu poľnohospodárstva a výživy.

Vidéo
Texte

Download the Axéréal Group leaflet: HERE