Výskum

Tags
Slovensko

Slovensko

Odrody pšenice Axereal Slovakia už tretí rok lámu úrodové rekordy na Slovensku. Zoznámte sa so všetkými našími odrodami

Image
sowing in Slovakia
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

Hlavnou činnosťou výrobno-obchodného odvetvia spoločnosti  Axereal Slovakia je výroba a predaj certifikovaných osív mäkkej pšenice ozimnej, pšenice tvrdej, kŕmneho jačmeňa ozimného, sladovníckeho jačmeňa jarného a sóje fazuľovej. Distribuujeme aj osivá kukurice a waxy kukurice od našich partnerov a dodávame aj špičkové mikrogranulované hnojivá a listové hnojivá značky AXEREAL.

Ostinaté odrody pšenice pre jeseň 2021 Majú vysoký úrodový potenciál a veľ-kú odolnosť voči väčšine chorôb. Sú vhodné aj pre extenzívne podmienky. Optimálny termín sejby pre dosiahnutie nadštandardných úrod je spravidla prvá dekáda októbra.

BASILIO /A/ je špička na trhu už štvrtý rok. Zaraďuje sa medzi ostinaté pšenice a je jedna z najskorších odrôd s úroda-mi na úrovni 12 t/ha (Komoča), 11 t/ha (Piešťany). Je charakteristická výrazným zeleným zafarbením, nižším vzrastom a silnými steblami.

EUCLIDE /P/ je najvyužívanejšia kekso-vá pšenica v západnej Európe. Mala vy-sokú úrodu aj v najsuchších rokoch a to 8 - 10 t/ha, výška rastliny stredná, s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu, vy-sokou objemovou hmotnosťou a stredne skorým dozrievaním.

CELLULE /A/ je charakteristická vyso-kou úrodou a nižšou náročnosťou na výživu. Dokáže spracovať aj dusík pre ostatné neprijateľný, klas pri dozrievaní ohýba nadol, znižuje riziko poliehania. Vynikajúci úrodový potenciál 9 – 12 t/ha (Borovce 10,1 t, Selice 7,4 t). Je veľmi plastická pre všetky výrobné oblasti, re-zistentná voči účinnej látke chlortoluron a dozrievanie je stredne skoré.

FRENETIC /E/ je vysokoúrodná elitná pšenica. Stredne skorá, nadpriemerná úroda 9 – 12 t/ha, výborne reaguje na intenzitu, výška rastliny stredná.

COMPLICE /A/ je skorá odroda s úrodou 9 – 11 t/ha, veľmi plastická, s vynikajú-cim zdravotným stavom.

ORTOLAN /A/ je spoľahlivá odroda v rôznych podmienkach intenzity. Vy-soko plastická odroda do všetkých pod-mienok, vysoká úroda 9 – 12 t/ha, výška rastliny nízka a skorá.

PROVIDENCE /A/ je intenzívna odroda pre vysoké úrody 9 – 11 t/ha. Skorá, vy-soká úroda i z odnoží, stredne vysoká.

Tvrdé pšenice presievkové pestova-né na Slovensku Pescadou, Toscadou a NOVINKA Casteldou, s nadpriemer-nou kvalitou s úrodou 6 – 8 t/ha. Sú sko-ré, s vysokou odolnosťou voči chorobám.

Odrody sladovníckeho jačmeňa, vhod-né najmä na jesenný výsev LAUREATE je v Európe veľmi rozšírený pre jeho kvalitu.

PLANET je uznávaný všetkými sladov-níckymi spoločnosťami pre vysokú úrod-nosť a odolnosť voči chorobám.

Tieto odrody sú zaradené na zelenej kar-te všetkých sladovníckych spoločností v Európe.

Radi Vám poradíme pri výbere najvhod-nejšej odrody pre plné sýpky.

WAXY CORN