Výskum

Slovensko

Slovensko

Odrody pšenice Axereal Slovakia už tretí rok lámu úrodové rekordy na Slovensku. Zoznámte sa so všetkými našími odrodami

Stiahnite si fotografie
Image
sowing in Slovakia
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

Hlavnou činnosťou výrobno-obchodného odvetvia spoločnosti  Axereal Slovakia je výroba a predaj certifikovaných osív mäkkej pšenice ozimnej, pšenice tvrdej, kŕmneho jačmeňa ozimného, sladovníckeho jačmeňa jarného a sóje fazuľovej. Distribuujeme aj osivá kukurice a waxy kukurice od našich partnerov a dodávame aj špičkové mikrogranulované hnojivá a listové hnojivá značky AXEREAL.

Ostinaté odrody pšenice pre jeseň 2021 Majú vysoký úrodový potenciál a veľ-kú odolnosť voči väčšine chorôb. Sú vhodné aj pre extenzívne podmienky. Optimálny termín sejby pre dosiahnutie nadštandardných úrod je spravidla prvá dekáda októbra.

BASILIO /A/ je špička na trhu už štvrtý rok. Zaraďuje sa medzi ostinaté pšenice a je jedna z najskorších odrôd s úroda-mi na úrovni 12 t/ha (Komoča), 11 t/ha (Piešťany). Je charakteristická výrazným zeleným zafarbením, nižším vzrastom a silnými steblami.

EUCLIDE /P/ je najvyužívanejšia kekso-vá pšenica v západnej Európe. Mala vy-sokú úrodu aj v najsuchších rokoch a to 8 - 10 t/ha, výška rastliny stredná, s vynikajúcou odolnosťou voči poliehaniu, vy-sokou objemovou hmotnosťou a stredne skorým dozrievaním.

CELLULE /A/ je charakteristická vyso-kou úrodou a nižšou náročnosťou na výživu. Dokáže spracovať aj dusík pre ostatné neprijateľný, klas pri dozrievaní ohýba nadol, znižuje riziko poliehania. Vynikajúci úrodový potenciál 9 – 12 t/ha (Borovce 10,1 t, Selice 7,4 t). Je veľmi plastická pre všetky výrobné oblasti, re-zistentná voči účinnej látke chlortoluron a dozrievanie je stredne skoré.

FRENETIC /E/ je vysokoúrodná elitná pšenica. Stredne skorá, nadpriemerná úroda 9 – 12 t/ha, výborne reaguje na intenzitu, výška rastliny stredná.

COMPLICE /A/ je skorá odroda s úrodou 9 – 11 t/ha, veľmi plastická, s vynikajú-cim zdravotným stavom.

ORTOLAN /A/ je spoľahlivá odroda v rôznych podmienkach intenzity. Vy-soko plastická odroda do všetkých pod-mienok, vysoká úroda 9 – 12 t/ha, výška rastliny nízka a skorá.

PROVIDENCE /A/ je intenzívna odroda pre vysoké úrody 9 – 11 t/ha. Skorá, vy-soká úroda i z odnoží, stredne vysoká.

Tvrdé pšenice presievkové pestova-né na Slovensku Pescadou, Toscadou a NOVINKA Casteldou, s nadpriemer-nou kvalitou s úrodou 6 – 8 t/ha. Sú sko-ré, s vysokou odolnosťou voči chorobám.

Odrody sladovníckeho jačmeňa, vhod-né najmä na jesenný výsev LAUREATE je v Európe veľmi rozšírený pre jeho kvalitu.

PLANET je uznávaný všetkými sladov-níckymi spoločnosťami pre vysokú úrod-nosť a odolnosť voči chorobám.

Tieto odrody sú zaradené na zelenej kar-te všetkých sladovníckych spoločností v Európe.

Radi Vám poradíme pri výbere najvhod-nejšej odrody pre plné sýpky.